Vedtægter

VEDTÆGTER FOR JYDSK HESTEAVL ØST

Anno 1996

Rev.  12.03.16

 • 1 Foreningen er en lokal forening, øst for Storebælt, under Avlsforeningen ”Den Jydske Hest”. Jydsk Hesteavl Øst har hjemsted på formandens adresse.
 • 2 Foreningens formål er at fremme avlen og brugen af den jydske hest.
 • 3 Personer der anerkender foreningens formål og love, kan optages som medlemmer.
 • 4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt ønsker det. Generalforsamlingen indvarsles ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst 14 dage forud for afholdelsen. Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Valg af revisorer
 6. Indstilling af 6 personer som dyrskuedommere
 7. Valg af racerepræsentant og 1 hjælper
 8. Kontingent
 9. Indkomne forslag
 10. EventueltEn ekstraordinær generalforsamlings dagsorden skal mindst
 11. omfatte følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt
 • 5 Ved alle valg er fremgangsmåden (foregår på denne måde), at forslag fremsættes mundtligt, og afstemningen foregår skriftligt. Hvert aktivt medlem, som er til stede, får udleveret en stemmeseddel for hvert valg. Dette gælder også for valg af suppleanter.
 • 6 Der vælges: En bestyrelse på 5 medlemmer + en suppleant, valgperioden er på 3 år. Medlemmerne er på valg 2, 2 og 1 hvert år. Revisorer, i alt 2. Valgperioden er 2 år, og revisorerne er på valg, 1 hvert år.
 • 6a Dommere til Roskilde Dyrskue vælges på generalforsamlingen. Der vælges årligt en dommer fra Avlsforeningen ”Den Jydske Hest” og 1 suppleant. Samt 2 dommere fra Jydsk Hesteavl Øst og 2 suppleanter fra Jydsk Hesteavl Øst. De 6 dommere der vælges i indeværende år, fungere også i indeværende år.
 • 6b Racerepræsentanten og hjælperen vælges på generalforsamlingen. Racerepræsentanten og hjælperen vælges forskudt af hinanden. Valgperioden er på 3 år.
 • 7 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden, og skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Forslag kan fremsættes af ethvert medlem.
 • 8 Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen.

Der udpeges en formand, næstformand, sekretær og kasserer

der sidder for et år af gangen.

 • 9 Om bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne og til generalforsamlingens beslutninger. Avlsarbejde og kursusvirksomhed gennemføres af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen indstiller dyrskuedommere i det omfang, arrangørerne beder derom.

Jydsk Hesteavl Øst ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsen finder det formålstjenligt.

 • 10 Lovændringer kan vedtages ved en generalforsamling, når der i dagsordenen for denne er indvarslet herom, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
 • 11 For at vedtage foreningens opløsning, skal der holdes 2 generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum. På begge generalforsamlinger skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for opløsningen.
 • 12 Ved foreningens opløsning, skal dens formue anvendes til at fremme avlen og brugen af den Jydske hest.
 • 13 Er kontingentet ikke erlagt før eller på generalforsamlingen, pålægges et gebyr. Er kontingentet + gebyr ikke betalt rettidigt udelukkes medlemmet af foreningen. Og kan ikke indtræde igen uden betaling af restancerne og nyt kontingent.
 • 14 Aktive medlemmer har stemmeret, passiv medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.